Có 1 kết quả:

thái sư

1/1

thái sư

giản thể

Từ điển phổ thông

chức quan thái sư