Có 1 kết quả:

thái miếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thờ tổ tiên của vua.

Một số bài thơ có sử dụng