Có 1 kết quả:

thái giám

1/1

thái giám

giản thể

Từ điển phổ thông

thái giám, hoạn quan