Có 1 kết quả:

thái giám

1/1

thái giám

phồn thể

Từ điển phổ thông

thái giám, hoạn quan

Từ điển trích dẫn

1. Tức hoạn quan. § Cũng gọi là “hủ nhân” 腐人.

Một số bài thơ có sử dụng