Có 1 kết quả:

thái quá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi mức thường.