Có 1 kết quả:

phu xướng phụ tuỳ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chồng đề xướng vợ làm theo. Chỉ vợ chồng hòa mục.