Có 1 kết quả:

phu tế

1/1

phu tế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tiếng vợ gọi chồng một cách thân mật)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chồng.

Một số bài thơ có sử dụng