Có 1 kết quả:

phu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc nặng để kiếm tiền.