Có 1 kết quả:

thất khứ

1/1

thất khứ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị mất, đánh mất, làm mất

Một số bài thơ có sử dụng