Có 1 kết quả:

thất hiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không làm được hết lòng đối với cha mẹ. Truyện Lục Vân Tiên : » Cam bề thất hiếu đắng cay phận mình «.

Một số bài thơ có sử dụng