Có 1 kết quả:

thất thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để mất, không giữ được nữa.

Một số bài thơ có sử dụng