Có 1 kết quả:

thất thường

1/1

thất thường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thất thường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất sự đều đặn hàng ngày.

Một số bài thơ có sử dụng