Có 1 kết quả:

thất đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm mất điều tốt đẹp được hưởng về sau — Trái với nết tốt. Xấu xa.