Có 1 kết quả:

thất tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan vỡ mất mát.