Có 1 kết quả:

thất vọng

1/1

thất vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thất vọng, nản lòng, mất hy vọng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã mất lòng trông mong.

Một số bài thơ có sử dụng