Có 1 kết quả:

thất lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh mất sự đối xử tốt đẹp với người khác.