Có 1 kết quả:

thất tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không giữ được sự ngay thẳng thuỷ chung.

Một số bài thơ có sử dụng