Có 1 kết quả:

thất bại

1/1

thất bại

giản thể

Từ điển phổ thông

thất bại, thua