Có 1 kết quả:

đoạt thủ

1/1

đoạt thủ

giản thể

Từ điển phổ thông

vồ lấy, chộp lấy, nắm lấy