Có 1 kết quả:

giáp chi oa

1/1

giáp chi oa

phồn thể

Từ điển phổ thông

nách