Có 1 kết quả:

yểm tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn nghỉ ngơi — Lặng lẽ mà thôi, mà ngừng lại.

Một số bài thơ có sử dụng