Có 1 kết quả:

kỳ cảnh

1/1

kỳ cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh lạ, cảnh đẹp