Có 1 kết quả:

phụng sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc cho người trên — Nay hiểu là làm việc cho một mục đích cao đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng