Có 1 kết quả:

phụng công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc nước, việc chung — Chỉ biết lo việc chung, không hề có ý riêng.

Một số bài thơ có sử dụng