Có 1 kết quả:

phụng thừa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo — Nịnh bợ mà hùa theo.