Có 1 kết quả:

phụng giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng chịu sự chỉ dạy. Ý nói theo học với thầy. Như: Thụ giáo.