Có 1 kết quả:

phụng chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo ý vua — Phụng chỉ thăng thuyên: Vâng chiếu chỉ cho thăng chức và chuyển bổ đi nơi khác. » Mai công phụng chỉ thăng thuyên « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng