Có 1 kết quả:

phụng trát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo giấy tờ của quan.