Có 1 kết quả:

phụng hiến

1/1

phụng hiến

giản thể

Từ điển phổ thông

hiến dâng, hy sinh, cống hiến