Có 1 kết quả:

phụng hiến

1/1

phụng hiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

hiến dâng, hy sinh, cống hiến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng lên, đưa lên cho người trên.