Có 1 kết quả:

phụng hiện

1/1

phụng hiện

phồn thể

Từ điển phổ thông

tặng, biếu, dâng, hiến