Có 1 kết quả:

phụng chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc theo phần việc và địa vị của mình.