Có 1 kết quả:

phụng tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa tới dâng cho người trên.

Một số bài thơ có sử dụng