Có 1 kết quả:

tấu công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng công lao lên vua. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành: » Mà những người từng thượng trận ngày xưa, rắp tấu công từ Vị Ngọ Thân Dậu đến giờ… «.

Một số bài thơ có sử dụng