Có 1 kết quả:

tấu sớ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy chép lời dâng lên vua.