Có 1 kết quả:

tấu nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng lời bàn luận lên vua.