Có 2 kết quả:

khiết khoátkhế khoát

1/2

khiết khoát

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Nhọc nhằn, lao khổ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Bạch thủ cam khế khoát” 白首甘契闊 (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện 自京赴奉先縣) Đầu bạc cam chịu khổ nhọc.
2. Thương nhớ, hoài niệm. ◇Lịch đại danh họa kí 歷代名畫記: “Dư quyến luyến Lư Hành, Khế khoát Kinh Vu, bất tri lão chi tương chí” 余眷戀廬衡, 契闊荊巫, 不知老之將至 (Họa san thủy tự 畫山水序). § “Lư Hành” 廬衡 Lư Sơn và Hành Sơn; “Kinh Vu” 荊巫 Kinh Sở và Vu Sơn.
3. Xa cách lâu ngày. ◇Đặng Trần Côn 鄧陳琨: “Hữu sầu hề khế khoát” 有愁兮契闊 (Chinh Phụ ngâm 征婦吟) Sầu mà phải chia li.
4. Tương giao, tương ước. ◇Lương Thư 梁書: “Tuy vân tảo khế khoát, Nãi tự phi đồng chí; Vật đàm hưng vận sơ, Thả đạo cuồng nô dị” 雖云早契闊, 乃自非同志; 勿談興運初, 且道狂奴異 (Tiêu Sâm truyện 蕭琛傳).

Một số bài thơ có sử dụng

khế khoát

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Nhọc nhằn, lao khổ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Bạch thủ cam khế khoát” 白首甘契闊 (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện 自京赴奉先縣) Đầu bạc cam chịu khổ nhọc.
2. Thương nhớ, hoài niệm. ◇Lịch đại danh họa kí 歷代名畫記: “Dư quyến luyến Lư Hành, Khế khoát Kinh Vu, bất tri lão chi tương chí” 余眷戀廬衡, 契闊荊巫, 不知老之將至 (Họa san thủy tự 畫山水序). § “Lư Hành” 廬衡 Lư Sơn và Hành Sơn; “Kinh Vu” 荊巫 Kinh Sở và Vu Sơn.
3. Xa cách lâu ngày. ◇Đặng Trần Côn 鄧陳琨: “Hữu sầu hề khế khoát” 有愁兮契闊 (Chinh Phụ ngâm 征婦吟) Sầu mà phải chia li.
4. Tương giao, tương ước. ◇Lương Thư 梁書: “Tuy vân tảo khế khoát, Nãi tự phi đồng chí; Vật đàm hưng vận sơ, Thả đạo cuồng nô dị” 雖云早契闊, 乃自非同志; 勿談興運初, 且道狂奴異 (Tiêu Sâm truyện 蕭琛傳).

Một số bài thơ có sử dụng