Có 1 kết quả:

bôn phóng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chạy mau.
2. Hình dung thế nước vọt lên, tuôn chảy.
3. Hình dung khí thế hùng vĩ, cảm tình không bị câu thúc. ◇Tăng Củng 曾鞏: “Hựu như trường hà, hạo hạo bôn phóng, vạn lí nhất tả, mạt thế do tráng” 又如長河, 浩浩奔放, 萬里一瀉, 末勢猶壯 (Đại nhân tế Lí Bạch văn 代人祭李白文).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy mau.