Có 1 kết quả:

sáo bôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén uống rượu thành một bộ.