Có 1 kết quả:

sáo tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rập theo khuôn mẫu có sẵn, bắt chước người khác.