Có 1 kết quả:

xa vọng

1/1

xa vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mong mỏi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Xa nguyện 奢願.

Một số bài thơ có sử dụng