Có 1 kết quả:

xa nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong mỏi điều quá đáng.