Có 1 kết quả:

áo quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên nước, thời trước gọi là Áo đại lợi, tức Austria, ở trung bộ châu Âu.