Có 1 kết quả:

áo nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghĩa lí sâu kín. ◇Tống sử 宋史: “Cổ thư kì từ áo nghĩa, nhân sở bất hiểu giả, nhất quá mục triếp giải” 古書奇辭奧義, 人所不曉者, 一過目輒解 (Thái Nguyên Định truyện 韓絳傳).