Có 1 kết quả:

áo tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết xưa cũ sâu kín khó tìm biết.