Có 1 kết quả:

đoạt vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cướp ngôi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp ngôi.