Có 1 kết quả:

đoạt quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cướp lấy quyền thế, địa vị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp quyền hành.

Một số bài thơ có sử dụng