Có 1 kết quả:

đoạt phách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mất vía, ý nói sợ lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất vía, ý nói sợ lắm.