Có 1 kết quả:

tưởng lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen thưởng khuyến khích.