Có 2 kết quả:

phấn khíchphấn kích

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được thúc đẩy mà hăng hái lên.

Từ điển trích dẫn

1. Phấn phát hưng khởi.